เก็บเกี่ยวเมล่อน
3 มีนาคม 2020
ร่วมหารือข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศทางด้านการศึกษา
4 มีนาคม 2020