๒๗ เพชรราชมงคลธัญบุรีเพชรน้ำงาม เปิดโลกทัศน์กรุงโซล
5 กรกฎาคม 2012
ต้อนรับคณาจารย์จากอินโดนีเซีย
6 กรกฎาคม 2012