โครงการอบรม Excel 2016 Pivot Table
16 กรกฎาคม 2020
ประชุมการสร้างการรับรู้ การขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ และ การขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
17 กรกฎาคม 2020