ประชุมงานฝ่ายพัฒนานักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษา
16 กรกฎาคม 2020
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาประมง
17 กรกฎาคม 2020