ศึกษาดูงานศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
19 สิงหาคม 2020
ประชุมอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
20 สิงหาคม 2020