ประชุมอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
20 สิงหาคม 2020
ส่งเสริมเอกลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าไทย
21 สิงหาคม 2020