ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2563 และที่แก้ไขฉบับเพิ่มเติม
25 สิงหาคม 2020
สาขาการผลิตพืช
25 สิงหาคม 2020