พิธีมอบประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ และบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2562
15 กันยายน 2020
วิชาหลักวิศวกรรมอาหาร
16 กันยายน 2020