ศึกษาดูงานหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรคลองมหาสวัสดิ์
10 ตุลาคม 2020
กิจกรรมแนะแนวโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
14 ตุลาคม 2020