วิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม
7 ตุลาคม 2020
พิธีสักการะองค์พ่อพระพิรุณทรงนาค
8 ตุลาคม 2020