บรรยายเรื่องอาหารและการให้อาหารสุกร
2 ตุลาคม 2020
โครงการสานสัมพันธ์ร่วมใจรวมเป็นหนึ่งเทคโนฯเกษตร
3 ตุลาคม 2020