ประชุมพิจารณางบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565
7 ตุลาคม 2020
กิจกรรมปฐมนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
8 ตุลาคม 2020