วิชาทักษะวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
19 ตุลาคม 2020
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการชุดปฏิบัติการยีนเทคโนโลยีเพื่อวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรม จำนวน 1 ชุด
20 ตุลาคม 2020