ประชุมคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการประจำคณะ
27 ตุลาคม 2020
ประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
27 ตุลาคม 2020