ประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
27 ตุลาคม 2020
ศึกษาดูงานโรงแยกก๊าชธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
28 ตุลาคม 2020