ศึกษาดูงานคูโบต้าฟาร์ม
28 ตุลาคม 2020
ผู้มีสิทธิรับเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง กำหนดการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง กรรมการประจำคณะ
29 ตุลาคม 2020