ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการครุภัณฑ์พัฒนานวัตกรรมด้านวัสดุตกแต่งโดยใช้วัสดุเหลือใช้จากงานดูแลรักษาภูมิทัศน์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 ชุด
10 พฤศจิกายน 2020
ประชุมวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน และการกำหนดเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ฯ
11 พฤศจิกายน 2020