ประชุมวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน และการกำหนดเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ฯ
11 พฤศจิกายน 2020
โครงการการบริหารทรัพยากรบุคคลยุคใหม่ HR Transformation
12 พฤศจิกายน 2020