โครงการนวัตกรรมการผลิตโคเนื้อคุณภาพพรีเมี่ยมเพื่อรองรับตลาดระดับบน
28 พฤศจิกายน 2020
เอกสารประกอบการบรรยาย กองคลังสัญจร (01-12-63)
3 ธันวาคม 2020