ประชุมเตรียมงานเกษตรสัมพันธ์
3 ธันวาคม 2020
ประกาศเลือกตั้งกรรมการประจำคณะ และตัวแทนคณาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์
4 ธันวาคม 2020