ประชุมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
17 ธันวาคม 2020
ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้สายวิชาการ
21 ธันวาคม 2020