ประชุมคณะกรรมการงานบริการวิชาการแก่สังคม
21 ธันวาคม 2020
ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร
22 ธันวาคม 2020