ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้สายสนับสนุน
22 ธันวาคม 2020
ประชุมคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชา
25 ธันวาคม 2020