ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการด้านกัญชา
29 มิถุนายน 2021
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อสอบถาม สวท. คณะวิทยาศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ ในการลงทะเบียนเรียน
4 กรกฎาคม 2021