ประชาสัมพันธ์อบรมออนไลน์ Upskill & Reskill โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านมาตรฐานการผลิตข้าวด้วยระบบอินทรีย์และสร้างจิตสำนึกรักษ์ทรัพยากรในชุมชน
18 กรกฎาคม 2021
ประชาสัมพันธ์อบรมออนไลน์ Upskill & Reskill โครงการการเสริมทักษะและพัฒนากำลังคนสำหรับงานภูมิทัศน์ รุ่นที่ 1
26 กรกฎาคม 2021