งานประชุมหรือทุนวิจัย (สวพ.)
16 กรกฎาคม 2021
ประชาสัมพันธ์อบรมออนไลน์ Upskill & Reskill โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านมาตรฐานการผลิตข้าวด้วยระบบอินทรีย์และสร้างจิตสำนึกรักษ์ทรัพยากรในชุมชน
18 กรกฎาคม 2021