ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการพื้นที่ มทร.ธัญบุรี ศูนย์รังสิต
20 เมษายน 2022
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตอาหารสัตว์เชิงอุตสาหกรรม
22 เมษายน 2022