ประชุมคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (EdPEx)
9 พฤษภาคม 2022
สำรวจพื้นที่เพื่อดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตพืชปลอดสารพิษ
11 พฤษภาคม 2022