ประชุมคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6 กันยายน 2022
กิจกรรมแนะแนวโรงเรียนสายปัญญารังสิต
8 กันยายน 2022