นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
9 กรกฎาคม 2022
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร
11 กรกฎาคม 2022