งานการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565
23 สิงหาคม 2022
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการด้านประมง
30 สิงหาคม 2022