ประชุมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างสถานศึกษา
5 กันยายน 2022
การประมูลราคาขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี 2560 – 2563 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
6 กันยายน 2022