โครงการสืบสานวัฒนธรรมการทำข้าวแช่ของชาวมอญในจังหวัดปทุมธานี
14 กันยายน 2022
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน(แสน็คบาร์)
16 กันยายน 2022