โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยเศรษฐกิจ BCG
18 กันยายน 2022
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบริหารงานเพื่อความเป็นเลิศระดับคณะ
20 กันยายน 2022