การแข่งขันกีฬาพระพิรุณเกมส์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2565
8 ตุลาคม 2022
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 10/2565
11 ตุลาคม 2022