การประมูลราคาขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี 2560 – 2563 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 2
25 ตุลาคม 2022
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์ทางการเกษตร จำนวน 1 ชุด
31 ตุลาคม 2022