การแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา2565
23 มกราคม 2023
ประชุมคณะทำงานด้านนโยบายและยุทศาสตร์การวิจัย
24 มกราคม 2023