เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้และพัฒนาทางการเกษตร ตลาดโรงเกลือท้ายเกาะ
11 พฤศจิกายน 2022
โครงการอบรมหลักสูตรการจัดสวนเบื้องต้น
20 พฤศจิกายน 2022