เตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2565
30 พฤศจิกายน 2022
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการเครื่องวัดขนาดของอนุภาคนาโนและความต่างศักย์บนผิวอนุภาค จำนวน 1 เครื่อง
7 ธันวาคม 2022