โครงการนวัตกรรมการผลิตโคนมเพศผู้ขุนเกรดพรีเมี่ยม
1 เมษายน 2023
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการทางการเกษตรเพื่อสุขภาพ (COE)
5 เมษายน 2023