ประชุมพิจารณากลั่นกรองเพื่อเข้ารับการประเมินสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
24 เมษายน 2023
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร
8 พฤษภาคม 2023