ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ปฏิบัติการทางการเกษตรเพื่อสุขภาพ (COE)
23 พฤษภาคม 2023
ประชุมหารือร่วมกับบริษัท HENRITEX (M) SDN BHD ประเทศมาเลเซีย
24 พฤษภาคม 2023