เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2566
23 มิถุนายน 2023
โครงการการเขียนบทเรียนโมดูลหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะที่ใช้สำหรับพัฒนาหลักสูตรพรีเมียม (Premium Course) ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
26 มิถุนายน 2023