ลงพื้นที่ไร่วังไทรทอง จ.กาญจนบุรี
16 มิถุนายน 2023
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมการแปรรูปอาหาร จำนวน 1 ชุด
20 มิถุนายน 2023