โครงการการเขียนบทเรียนโมดูลหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะที่ใช้สำหรับพัฒนาหลักสูตรพรีเมียม (Premium Course) ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
26 มิถุนายน 2023
ศึกษาดูงานพิพิธพัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี
28 มิถุนายน 2023