โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Innovative Startup) ต่อยอดแนวคิดสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ไปสู่เชิงพาณิชย์
7 กรกฎาคม 2023
ประชุมหารือร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าเกษตรปทุมธานี
9 กรกฎาคม 2023