โครงการพัฒนานวัตกรรมการบริหารและนวัตกรรมการเรียนการสอนคณะเทคโนโลยีการเกษตร
8 สิงหาคม 2023
ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งตัวแทนคณาจารย์ประจำสาขาวิชา (สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร)
31 สิงหาคม 2023