ประชุมการดำเนินงานผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key-Results-KR) และตัวชี้วัดกลยุทธ์ (KPI)
9 มกราคม 2024
ประชุมคณอนุกรรมการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนด้านภาษาและความเป็นนานาชาติ
16 มกราคม 2024