เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2567
12 กุมภาพันธ์ 2024
โครงการต่อยอดแนวความคิด สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยของมหาวิทยาลัยไปสู่เชิงพาณิชย์ และการพัฒนาระบบนิเวศทางธุรกิจ สำหรับธุรกิจนวัตกรรม
13 กุมภาพันธ์ 2024