ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลงานเพื่อรับการประเมินสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
21 มีนาคม 2024
โครงการพัฒนางานวิจัยสู่การจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
22 มีนาคม 2024